AERODROMAS – PAVOJUJE!

AERODROMAS – PAVOJUJE!

Gerbiamieji, dėkodami už jūsų pagalbą išsaugant Alytaus aerodromą, ginant garbias aviacijos tradicijas Dzūkijos sostinėje, dar kartą prašome dėmesio: daugiau nei 80 metų gyvuojantis aerodromas – vėl pavojuje!

Alytaus aeroklubas, kuriam valdyti istorinis (nuo 1939-ųjų veikiantis) Alytaus aerodromas yra patikėtas iki 2078 metų, sulaukė velykinės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) „dovanos“ – sunaikinimu grasinančių planų, kurie jau virsta dokumentu (https://bit.ly/3besXS8).
Šiems ŠMSM ir vietos valdžios užmojams sunaikinti Alytuje seniausią, nuo 1959 m. be pertraukų veikiančią visuomeninę organizaciją, Alytaus aeroklubą, ir siekiams nutraukti aviacinę veiklą klubui patikėtame legendiniame aerodrome, kur saugomas ir Normandijos-Nemuno eskadrilės atminimas, griežtai prieštarauja šalies aviacijos organizacijos.
17-os aviacinių Lietuvos organizacijų atstovai pasirašė dokumentą, su kuriuo jus supažindiname ir prašome, esant galimybei, juo dalintis ar kitu jums patogiausiu būdu skleisti žinią apie susidariusią grėsmingą padėtį. Iš anksto dėkojame už pagalbą.

Lietuvos mažosios aviacijos bendruomenės

 

17 organizacijų vadovų/atstovų pasirašytas dokumentas (2020-04-14):

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrui
dr. Algirdui Monkevičiui
Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL AVIACIJOS SPORTO IR BENDROSIOS AVIACIJOS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“

Prieštaraujame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos paskirties nekilnojamojo turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ projektui (toliau – Nutarimo projektas) ir atkreipiame dėmesį, kad šis Nutarimo projektas yra parengtas pažeidžiant esamą teisinį reguliavimą, nes:

1. Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Šis Įstatymo punktas buvo pakeistas 2019 m. liepos 25 d. įstatymu Nr. XIII – 2398 ir nuo 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja šio punkto redakcija, kurios lyginamasis variantas yra toks: „20 straipsnio pakeitimas Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
1. Valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas kitų subjektų nuosavybėn perduodamas: 5) valstybei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus, pripažintus nereikalingais
pagal šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatas, Vyriausybės nutarimu perduodant
Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybių nuosavybėn savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms
įgyvendinti, jeigu šis turtas yra pripažintas nereikalingu pagal šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 8 punkto
nuostatas;“.

Esminis šio punkto pakeitimas yra tas, kad nepakanka valstybės nekilnojamąjį turtą (toliau – VNT) perduoti Vyriausybės nutarimu, Vyriausybė turi nustatyti ir perduodamo VNT naudojimo tvarką, užtikrinančią, kad VNT bus naudojamas tik tai savivaldybės savarankiškajai funkcijai, kuriai jis yra skiriamas.

Įstatymo rengėjai, teikdami Įstatymo pakeitimo projektą, lydimuosiuose dokumentuose nurodo:
„Kad turtas būtų naudojamas tiems tikslams, dėl kurių buvo perduotas, pripažinimas nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti nėra pakankama priemonė tai užtikrinti… Atsižvelgus į Valstybės kontrolės Audito ataskaitos rekomendacijas dėl VNT perdavimo savivaldybių nuosavybėn, Turto valdymo įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 punkte siūloma nustatyti, kad VNT savivaldybių nuosavybėn perduodamas savivaldybės tarybos sutikimu, Vyriausybės nutarimu, įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–6 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Kartu keičiamas Turto valdymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktas, kuriame siūloma nustatyti, kad perduodant VNT savivaldybių nuosavybėn, be privalomos Turto valdymo įstatymo nuostatos, kad toks turtas turi būti pripažintas nereikalingu valstybės funkcijoms atlikti, Vyriausybė savivaldybės prašymui pagrįsti nustatys papildomus reikalavimus, kurie užtikrintų, jog valstybės turtas būtų panaudotas tai savivaldybės funkcijai, dėl kurios yra perduodamas, atlikti.“

Atkreiptinas dėmesys, kad tokius Įstatymo pakeitimus paskatino Valstybės kontrolės ir
Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) keliose antikorupcinio vertinimo išvadose pateiktos rekomendacijos. Įstatymo pakeitimo projekto lydimuosiuose dokumentuose nurodoma, kad:
„Valstybės kontrolės rekomendacijos sietinos su VNT perdavimu savivaldybių nuosavybėn jų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. Audito ataskaitoje Valstybės kontrolė pažymėjo, kad 25 procentai valstybės perduoto turto, kurį savivaldybės nurodė ketinančios panaudoti savo savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, nėra naudojama tam tikslui, dėl kurio valstybės turtas buvo perduotas, ir, įtraukus į savivaldybių nekilnojamojo turto pardavimo sąrašus, turtas parduodamas
aukcione. Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei teisės aktuose maksimaliai apriboti VNT perdavimą savivaldybių nuosavybėn ir sudaryti sąlygas tikslingam jo panaudojimui.

STT keliose antikorupcinio vertinimo išvadose pateiktos rekomendacijos sietinos su savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto teisinio reguliavimo tobulinimu ir siekiu, kad savivaldybių turtas būtų valdomas Turto valdymo įstatyme aiškiai apibrėžiant pagrindines savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas, savivaldybės institucijų įgaliojimus priimant sprendimus dėl turto valdymo.“

2. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), teikdama Nutarimo projektą lydimuosiuose dokumentuose nurodo, kad:
„Projekto teigiamos pasekmės – priėmus projektą bus sudarytos sąlygos efektyviau ir racionaliau savivaldybei panaudoti sporto ir bendrosios aviacijos paskirties turtą, esantį jos savivaldybės teritorijoje fiziniam ugdymui ir sportui plėtoti, gyventojų poilsiui organizuoti bei laisvalaikio praleidimui, taip užtikrinant valstybės politikos įgyvendinimo sporto srityje tęstinumą, sudarant didesnį aviacijos sporto šakos prieinamumą, įtraukiant daugiau vaikų bei skiriant daugiau dėmesio neformaliajam vaikų švietimui“.

ŠMSM net ir po daugybės raštų gautų iš aviacijos sporto šakas vienijančių asociacijų, po visos eilės šių asociacijų narių organizuotų susitikimų, nenori žinoti kaip ir kokiomis priemonėmis minėtus tikslus ketina pasiekti Alytaus miesto savivaldybė. ŠMSM neatrodo svarbi aplinkybė, kad Alytaus miesto savivaldybė nepajėgi pati plėtoti aviacijos sporto, niekada jokios panašios veiklos neorganizavo ir neketina to daryti nei bendradarbiaudama su perduodamą turtą nuo pat nepriklausomybės pradžios
valdančiu ir prižiūrinčiu Alytaus aeroklubu (juridinio asmens kodas 193265111), nei kaip nors kitaip. Alytaus savivaldybės vos penkių eilučių aiškinamajame rašte prie sprendimo „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ aiškiai įvardinama – perimtas turtas bus naudojamas verslumui skatinti ir investicijoms pritraukti. Šiame aiškinamajame rašte nei aerodromo statusui ar jo funkcionavimui, nei aviacijos sportui nėra skirta nei vieno žodžio.

3. Rengiant sprendimo/teisės akto projektą, nebuvo konsultuotasi/derinta su paveikta visuomenės dalimi – kaip to reikalaujama LR teisėkūros pagrindų įstatyme.

4. Nutarimo projektu numatoma perduoti valstybei nuosavybės teise priklausančius 8 pastatus, 7 lėktuvus ir 8 sklandytuvus, tačiau net neužsimenama, kad pastatams yra suformuotas žemės sklypas (kadastrinis Nr. 1101/0010:46) kurį teisėtai ir pagal paskirtį naudoja Alytaus aeroklubas. Pastebėtina, kad
ir visą Nutarimo projekte nurodytą perduodamą turtą nuo pat nuo pat 1990 m. teisėtai naudoja Alytaus aeroklubas, kaip ir kiti 1990 m. įstatyme išvardinti aeroklubai. Šis turtas jiems buvo perduotas panaudai Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – KKSD) iš Apskričių viršininkų administracijų, įgyvendinant Ministro Pirmininko Tarnybos Koordinacinės
apskričių viršininkų administracijų likvidavimo komisijos 2010 m. kovo 18 d. posėdžio protokolo Nr. 6 2.1 papunktį. Nuo 2017 m. pradžios šių panaudos sutarčių KKSD nepratęsė nei su vienu aeroklubu, nors to prašė ir aeroklubai ir Federacijos ir Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK). Tokias panaudos sutartis atsisakė pasirašyti ir biudžetinė įstaiga Lietuvos sporto centras, kuriam, likviduojant KKSD, buvo perduotas patikėjimo teise visas minėtas VNT. Tokia padėtis tęsiasi iki šiol. Šiuo metu Seime yra užregistruoti net du Aviacijos įstatymo pakeitimo projektai, kuriais siūloma sugrąžinti aerodromuose esančio turto panaudos (XIIIP-4509) arba patikėjimo (XIIIP-4683) galimybes
aeroklubams arba jų susivienijimams.

Lietuvos aviacijos sportą ir bendrąją aviaciją prižiūri Lietuvos Aeroklubas, kurio federacijos, rengdamos varžybas, mokymus, naudojasi Alytaus aerodromo baze. LAK vienija daugiau nei 2000 žmonių, LAK yra matomas ir žinomas LR piliečiams, o LAK renginiai per metus sutraukia tūkstančius žiūrovų. Alytaus aerodromu intensyviai naudojasi akrobatinių skrydžių, sklandymo, vaikų sklandymo, aviamodelių ir kitos federacijos. Beje, Alytaus aerodromu intensyviai naudojasi ir su Alytaus aeroklubu
bendradarbiaujantys Lietuvos kariuomenės padaliniai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šiame rašte, prašome nepritarti nutarimo projektui.

Norint nestabdyti ir nežlugdyti normalios aviacijos sporto organizacijų veiklos, siūlome inicijuoti LRV nutarimo projektą, kuriuo Lietuvos sporto centras būtų įpareigotas pasirašyti panaudos sutartis su visais aeroklubais 1 metų laikotarpiui, kol bus išnagrinėtos visos galimybės sistemiškai išspręsti efektyvaus aviacijos sporto inventoriaus ir visų bendrosios aviacijos aerodromų naudojimą.

Pasirašo:
Organizacija, pareigos, vardas, pavardė

Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija. Prezidentas Algimantas Žentelis

Lietuvos aviamodelių sporto federacija. Viceprezidentas
 Nerijus Žukauskas

Lietuvos aviakonstruktorių federacija. Prezidentas Arvydas Šabrinskas

Lietuvos bendrosios aviacijos sporto federacija. Prezidentas
 Ignas Krivickas

Lietuvos oreivių federacija. Prezidentas Vytautas Sviderskis

Lietuvos parašiutų sporto federacija. Prezidentas Algimantas Skuodis

Lietuvos sklandymo sporto federacija. Prezidentas Vytautas Sabeckis

Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija. Prezidentas Martynas Makelis

Lietuvos senovinių orlaivių asociacija. Prezidentas Vaidas Venckus

Alytaus aeroklubas. Vadovas Kęstutis Urbanavičius

Marijampolės aeroklubas. Vadovas Alvydas Danilaitis

Utenos apskrities aeroklubas. Vadovas Raimondas Leipus

Vilniaus aeroklubas. Vadovas Dalia Vainienė

Pilotai.lt asociacija. Vadovas Lukas Liekis

Kauno parašiutininkų klubas. Vadovas Kęstutis Milišauskas

________________________

2020 metų grėsmes Lietuvos mažajai aviacijai

viešai komentuojančių organizacijų atstovų kontaktai:

 Lietuvos sklandymo sporto federacija –

prezidentas Vytautas Sabeckis, tel. 8 685 36251;

Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija –

prezidentas Algimantas Žentelis, tel. 8 687 45132;

Lietuvos aviamodelių sporto federacija –

viceprezidentas Nerijus Žukauskas, tel. 8 686 48757

________________________

Alytaus aeroklubas – viršininkas Kęstutis Urbanavičius, tel. 8 687 32889