Vaikų sklandymas

Jaunieji sklandytojai Gabija Šaltinytė, Žilvinas Grigonis, Mantas Šarakojis, Osvaldas Kašėta, Laurynas Šaltinis, Paulius Kazakevičius ir instruktorius Vytautas Kontrimavičius Alytaus aerodrome. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.

Ati­trauk­ti šiuo­lai­ki­nius vai­kus ir pa­aug­lius nuo kom­piu­te­rių, iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir ki­tų vir­tu­a­lio­jo pa­sau­lio pa­gun­dų nė­ra leng­va. Vie­nas to­kių bū­dų – avia­ci­ja.

Aly­taus ae­ro­dro­me vyks­tan­čios Lie­tu­vos Bro­niaus Oš­ki­nio vai­kų avia­ci­jos mo­kyk­los va­sa­ros sto­vyk­los jau­ni­mas – be mo­bi­liu­jų te­le­fo­nų ran­ko­se. In­struk­to­rius juo­kia­si: ne­lie­ka nei lai­ko, nei no­ro, nes yra įdo­mes­nių už­si­ė­mi­mų.

Bū­re­lį pa­aug­lių ir jų va­do­vą V.Kon­tri­ma­vi­čių Aly­taus ae­ro­dro­me ga­li­ma su­tik­ti ke­tu­rias die­nas per sa­vai­tę ša­lia vai­kams pri­tai­ky­to sklan­dy­tu­vo LAK16. Jis už­tem­pia­mas vilk­ties įran­ga, o tam nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lis….

https://www.alytausnaujienos.lt/pa-dan-giu-zyd-ru-rei-kia-ne-tik-ber-niu-kams-bet-ir-mer-gai-tems

Dėl priėmimo ir kitos informacijos kreipkitės telefonu į Alytaus eskadrilės vadovą.

Alytaus eskadrilė   867255887